Dag en nacht zorg verlenen

Nederland vergrijst en daarmee wordt de vraag naar zorg groter. De huisartsenpost, maar ook de spoedeisende hulp moeten meer patiënten helpen als de nood aan de man is. Deze vorm van acute zorg is vaak van kortdurende aard, maar zorgt voor een nasleep aan ziekenhuisafspraken, behandelingen en andere vormen van zorg. Dit kan zelfs betekenen dat er 24 uur per dag zorg verleend moet worden.

Langer thuis blijven wonen

De overheid stelt dat ouderen die zelfstandig kunnen blijven wonen, dat ook moeten doen. Zo blijven ouderen langer zelfstandig in een omgeving die ze hun thuis noemen. Vaak zorgt dit voor een betere kwaliteit van leven. Mocht het echt nodig zijn, dan kan er gekeken worden naar andere opties zoals intensievere zorgverlening aan huis of een opname in een zorginstelling. De regering trekt 340 miljoen euro uit om thuis wonen te stimuleren. De thuiszorg en de huisarts krijgen dus een belangrijkere rol. Het aantal verpleeghuizen neemt langzaam af.

Beter samenwerken

De regering bedacht meerdere maatregelen om ervoor te zorgen dat ouderen goed verzorgd worden. Zo ligt de nadruk op de versterking van zorgnetwerken zodat er één team klaarstaat voor één oudere. Daarnaast kan het zo zijn dat ouderen na een ziekenhuisopname (voor bijvoorbeeld een heupoperatie na een val) een tijdelijk verblijf nodig heeft om te herstellen. Acute 24 uurs zorg is dan simpelweg nodig, omdat de oudere niet het sociale netwerk heeft om thuis te herstellen. De regering vindt dat het vinden van een tijdelijke verzorgingsplek makkelijker moet zijn. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er 31 regionale coördinatiepunten opgezet.

Een beroep op mantelzorg

De zorg die verleend wordt is niet genoeg om de oudere fijn thuis te laten wonen. Er wordt dus wel degelijk zorg verleend aan de thuiswonende ouder, maar ook directe familie en vrienden dragen hun steentje bij. De ondersteuning van mantelzorgers is belangrijk, de overheid springt hier ook op in. Dit is essentieel. Zo’n twee miljoen personen, dit staat in percentage gelijk aan 13,9 procent, in Nederland verlenen mantelzorg, blijkt uit onderzoek van het CBS. Deze twee miljoen mantelzorgers zijn 16 jaar of ouder. Het SCP gebruikt een ruimere definitie van de term mantelzorg en komt daarom op een hoger percentage. Volgens het SCP is 33 procent van de Nederlanders vanaf 16 jaar oud mantelzorgers. Het aantal mantelzorgers zou volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau dus bijna drie keer zoveel zijn.

Palliatieve zorg voor terminaal zieken

Palliatieve zorg wordt gegeven aan patiënten voor wie geen enkele vorm van genezing meer mogelijk is. Ziektes en aandoeningen zoals kanker, CPOD, hartfalen en sommige vormen van dementie worden beschouwd als ziektes waarvoor vaak palliatieve zorg wordt gegeven.

Het is echter wel mogelijk voor mensen die aan deze aandoeningen lijden om nog weken, maanden of zelfs jaren te leven. Het belangrijkste doel van palliatieve verzorging is echter om de resterende periode zo kwalitatief mogelijk te maken en waar nodig draaglijker. Aandacht voor zowel de sociale, psychische, lichamelijke en spirituele facetten van de persoon in kwestie staat hierbij centraal. Daarbij komt natuurlijk ook ondersteuning van familieleden.

De verschillende aspecten van palliatieve verzorging

Nu duidelijk is wat palliatieve verzorging inhoudt is meer informatie over de verschillende aspecten belangrijk. Belangrijk bij palliatieve verzorging:

– de levenskwaliteit van de patiënt onderhouden op zo veel mogelijk vlakken

– omgaan met symptomen, syptoommanagement

– samen afspraken maken en besluiten nemen

– de ideeën, beslissingen en wensen van de patiënt respecteren (de autonomie van de patiënt onderhouden)

– de aanwezigheid van verschillende zorgverleners voor een multidimensionale aanpak

– zorg die gericht is op naasten, waarbij deze ondersteund worden tijdend het nogal ingrijpende proces van loslaten

– op voorhand proberen te bedenken wat de verwachte symptomen en problemen zouden kunnen zijn en waar mogelijk anticiperen

Het verschil tussen palliatieve en terminale zorg

Als men het heeft over ouderenzorg dan is er meestal sprake van palliatieve verzorging. Hierbij wordt echter ook vaak gedacht aan terminale zorg en er is wel degelijk een gelijkenis: beide vormen worden gegeven aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zullen overlijden ten gevolge van hun aandoening.

Het verschil tussen palliatieve en terminale zorg zit echter in het feit dat deze eerste jarenlang kan duren. Terminale zorg wordt pas toegepast tijdens de laatste levensfase van de persoon in kwestie (bijvoorbeeld de laatste 3 maanden). Palliatieve verzorging heeft als doel de kwaliteit van het leven van de patiënt die terminaal is te verbeteren gedurende een langere periode. Palliatieve verzorging verzekert een betere kwaliteit van leven, terwijl terminale zorg een betere kwaliteit van sterven in de hand wil werken.

Elke patiënt is anders

Natuurlijk kan er geen universele benadering gebruikt worden voor patiënten die nood hebben aan palliatieve zorg. Elke patiënt die terminaal is heeft andere noden en dat is precies waar palliatieve verzorging voor bedoeld is: de laatst levensfase van de patiënt zo aangenaam mogelijk maken.

 

EHBO in een verzorgingshuis

In een verzorgingstehuis zit een ongeval in een klein hoekje. Soms zijn bewoners in de war en kunnen bijvoorbeeld uit protest iets omgooien. Ook zijn ouderen natuurlijk gevoeliger voor een ongeluk en zijn de gevolgen dan ook vaak erger. Daarnaast kan het zijn dat ze eerder hartproblemen hebben. Al deze onderdelen zorgen ervoor dat een verzorgingstehuis bijna niet zonder gediplomeerde EHBO medewerkers kan.

Vaardigheden verpleegsters

De beginselen van EHBO zijn vaak redelijk eenvoudig aan te leren. Toch kan het levens redden en zeker bij een kwetsbare groep als ouderen, is het zeer handig wanneer hier mensen zijn die weten hoe ze in eerste instantie moeten handelen. Bij zorginstelling Zuidzorg wordt van medewerkers verwacht dat dit er allemaal redelijk inzit. In de opleidingen voor verpleegster zitten deze vaardigheden natuurlijk bij in begrepen.

Mantelverzorgers

Door de trend die wordt ingezet vanuit de overheid zijn er echter steeds meer mantelverzorgers. Dit wordt gedaan door de naaste of andere vrijwilligers die oudere helpen met de dagelijkse handelingen of bijvoorbeeld schoonmaken. Natuurlijk zou het vervelend zijn als je bij een oudere aan het werk bent, en er gebeurt iets zoals een valpartij. Dan is het natuurlijk vanzelfsprekend hulp te bellen maar wanneer je zelf eerste hulp kan bieden, kan ook dit levens redden.